พัฒนา

Development พัฒนา

 

องค์กรที่มุ่งมั่นความก้าวหน้าและความสำเร็จ ย่อมต้องอาศัยทีมงานที่เข้มแข็งและมีคุณภาพ และสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อองค์กรนั้นให้ความสำคัญกับบุคลากรและมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างต่อเนื่อง เพื่ออนาคตขององค์กรและตัวบุคลากรเอง

 

IAC ได้นำ iDISC plus model มาใช้ในการออกแบบเครื่องมือประเมินสำหรับการพัฒนาตนเอง บุคลากรในทีม ทักษะ และความสามารถด้านต่างๆ โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาความมั่นใจให้บุคลากรหรือพนักงานในการตอบรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากลักษณะงาน ความแตกต่างของบุคคลในทีม และสังคมที่แวดล้อม เตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรับผิดชอบงานที่เพิ่มขึ้น หรือในตำแหน่งที่สูงขึ้นเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ ทั้งนี้ยังสามารถนำเครื่องมือประเมินเหล่านี้ไปใช้ขยายผลและต่อยอดในการทำ Talent Management Program, Individual Development Program (IDP), Succession Planning Program และ จัด Career Path สำหรับอนาคตได้อย่างลงตัว

 

เครื่องมือประเมินในหมวด Development ได้แก่

 

        Personality Insights-Classic

เป็นเครื่องมือที่ช่วยค้นหาตัวตนเชิงพฤติกรรมการแสดงออกที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน ข้อได้เปรียบและข้อควรปรับของบุคคล ในแง่มุมเชิงจิตวิทยาประยุกต์ เพื่อนำไปขยายผลต่อในการพัฒนาตัวเอง การรู้จักตัวตนทั้งในแง่บวกและลบยังช่วยเปิดโลกทัศน์การรับรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล นำไปสู่การปรับตัวในการสื่อสารระหว่างบุคคล การเข้าสังคม และการทำงานร่วมกันกับผู้คนในทีมที่มีความคิดเห็นและการแสดงออกที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความเข้าใจกันมากขึ้น

  Report  Sample

 

        Development Insights

เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาตนเองได้ตรงตามคุณลักษณะหรือตัวตนของตัวเอง เสริมความมั่นใจในจุดแข็งและกระตุ้นเตือนให้ปรับปรุงจุดอ่อน  สร้างการรับรู้ในสิ่งที่ตนขาดหรือบกพร่องในการทำงานตำแหน่งงานนั้นๆ สามารถมองเห็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพ และลดทอนข้อจำกัดของตัวเอง องค์กรหรือหัวหน้าสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการยกระดับบุคลากรให้เป็น Potentials Employee  อีกทั้งยังเป็นการให้ความช่วยเหลือพัฒนาการของพนักงานรายบุคคลได้อย่างตรงจุดอีกด้วย

  Report  Sample

 

        Role/Behavior Analysis

เป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ความสอดคล้องหรือประเมินช่องว่าง (gap) ระหว่างลักษณะที่คาดหวังในบทบาทหน้าที่ของตำแหน่งงานนั้นๆ กับคุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรหรือพนักงานรายบุคคล การเห็นความสอดคล้องหรือเห็นช่องว่าง (gap) ที่ชัดเจนขึ้น ช่วยในการค้นหาขีดความสามารถของพนักงานและความเป็นไปได้ในการสร้างพัฒนาการ ช่วยองค์กรจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ออกแบบแผนฝึกอบรมและดึงศักยภาพของบุคลากรได้เหมาะกับความถนัดและคุณลักษณะตัวตนของพนักงาน อีกทั้งตัวพนักงานก็ได้รับรู้ถึงสิ่งที่ถูกคาดหวังและสิ่งที่ตนพร่องไป เกิดเป็นความร่วมมือระหว่างพนักงานและองค์กรในการสร้างพัฒนาการบุคคลและเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรับผิดชอบงานที่เพิ่มขึ้น หรือในตำแหน่งที่สูงขึ้น  

  Report  Sample

 

        Sales Insights

เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักขายหรือผู้ให้บริการต่อลูกค้า ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารประสานงานกับผู้ร่วมงานในองค์กร ได้รู้จักเข้าใจถึงจุดแข็งและจุดที่ต้องระมัดระวังของตนเอง เพื่อประโยชน์ในการทำงานประสานงานกับผู้ร่วมงาน นอกจากนั้นยังชี้ให้เห็นถึงรูปแบบการขายหรือการให้บริการต่อลูกค้า รวมไปถึงข้อแนะนำในการปรับวิธีการสื่อสารหรือการแสดงออกเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขายหรือการให้บริการต่อลูกค้าที่ต้องดูแลรับผิดชอบ 

  Report  Sample

 

        Team Insights

เป็นเครื่องมือที่ให้ข้อมูลทั้งรายบุคคลและภาพรวมของทีม ช่วยให้ทราบถึงคุณลักษณะ จุดแข็งจุดอ่อนและรูปแบบการบริหารคนและงานเป็นรายบุคคล รวมไปถึงรูปแบบโดยรวมของทีม แสดงให้เห็นแผนภาพการกระจายของสมาชิกทีม มีการอธิบายถึงลักษณะต่างๆ ข้อดีและประเด็นที่ต้องระมัดระวังในแต่ละรูปแบบ แนะนำวิธีการสังเกตลักษณะของสมาชิกในทีมและการทำงานร่วมกันกับผู้ที่มีความแตกต่าง

  Report  Sample

 

        360 Degree Feedback

เป็นเครื่องมือการประเมินข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา โดยผู้ประเมินที่หลากหลาย ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้บังคับบัญชาเหนือถัดขึ้นไป เพื่อนร่วมงานภายในหน่วยงาน เพื่อนร่วมงานภายนอกหน่วยงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ลูกค้าภายใน ลูกค้าภายนอก และประเมินตนเอง การประเมินลักษณะนี้จึงเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการรับรู้ข้อมูลของตนเองที่มาจากรอบทิศทาง เป็นข้อมูลที่มากพอที่จะทำให้พนักงานรับรู้ว่าพฤติกรรมอะไรที่เป็นจุดแข็งและพฤติกรรมเรื่องใดที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องการการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น และข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายจะทำให้ผู้รับข้อมูลป้อนกลับเกิดความเชื่อถือและยอมรับผลการประเมิน ซึ่งสามารถนำไปสู่การออกแบบแผนการฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถของพนักงานรายบุคคลต่อไป โดยมีอยู่ 2 รูปแบบให้เลือกใช้ตามความต้องการขององค์กร

 

               - Personality 360 Degree จะเป็นแบบประเมินที่นอกจากจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ จุดแข็ง/จุดอ่อน และรูปแบบการทำงานส่วนบุคคลแล้ว ยังสรุปรวมข้อมูลป้อนกลับจากรอบด้านที่อยู่ในบริบทของ 12 คุณสมบัติหลัก ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของความเป็นผู้นำ  

  Report  Sample

 

               - Competency 360 Degree จะเป็นแบบประเมินที่นอกจากจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ จุดแข็ง/จุดอ่อน และรูปแบบการทำงานส่วนบุคคลแล้ว ยังสรุปรวมข้อมูลป้อนกลับจากรอบด้านที่อยู่ในบริบทของ 12 Competency หลัก ซึ่งถูกคาดหวังจากองค์กร  

 Report  Sample

© 2008 Insight Assessment Center. All Rights Reserved