About Us

Insight Assessment Center (IAC) ได้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่องค์กร หน่วยงาน ให้คุณค่าความสำคัญกับการพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร รวมถึงการมีแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม หรือกระทั่งตัวบุคคลเอง ที่มีความปรารถนา ใฝ่หาความก้าวหน้ามากขึ้น ทั้งต้องการการประสบความสำเร็จที่ยังคงดำรงความเป็นตัวตนของตัวเองได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนในเส้นทางอาชีพ

 

IAC ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองทิศทางดังกล่าวที่องค์กรและบุคลากร ต้องการนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยสร้างความชัดเจน กรอง แยกแยะ สะท้อนคุณลักษณะเฉพาะของบุคคล ซึ่งข้อมูลจำเพาะเหล่านี้เป็นตัวช่วยที่สำคัญในการบริหารจัดการบุคลากรและทีมงานในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและมุ่งสู่ความสำเร็จได้อย่างแท้จริง

 

IAC เป็นองค์กรให้บริการเครื่องมือประเมินอย่างหลากหลาย ที่เราตั้งใจพัฒนาขึ้นอย่างพิถีพิถันและเป็นระบบ โดยประยุกต์จากหลักการของเครื่องมือด้านจิตวิทยาหมวดต่างๆ ให้เหมาะกับการใช้งานในเชิงธุรกิจพาณิชย์ เพื่อให้องค์กรและบุคคล ใช้ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร บริหารทรัพยากรบุคคล ให้คำปรึกษาบุคคล สรรหาคัดเลือกบุคลากร และค้นหาความถนัดในอาชีพ ซึ่งเครื่องมือประเมินเหล่านี้สามารถสะท้อนคุณลักษณะเฉพาะของบุคคล สไตล์การสื่อสารในสังคม บทบาทที่ถนัดในการแสดงออกและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม และแรงจูงใจ ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

 

Vision:       เป็นผู้นำด้านการให้บริการเครื่องมือประเมินที่เกี่ยวกับการพัฒนาและจัดการบุคลากรอย่างมืออาชีพ

 

Mission:

-         ดำเนินงานสนับสนุน มีส่วนร่วมในการพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร ไม่ว่าจะผ่านทางองค์กร

          ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้ฝึกอบรม จนถึงจากตัวบุคลากรเอง

-         มุ่งมั่นรักษาคุณภาพความน่าเชื่อถือของบริการเครื่องมือประเมิน

-         ให้คำปรึกษา แนะนำรูปแบบหรือแนวทางการนำเครื่องมือประเมินแบบต่างๆ ไปใช้ให้ตรงความต้องการ

          และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า

-         พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือประเมินจากองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่อง

 

เครื่องมือประเมิน เหมาะสำหรับ

 

รายบุคคล

=> เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการรู้จักเข้าใจคุณลักษณะเฉพาะของตนเอง เห็นความชัดเจนในจุดแข็ง จุดอ่อน ความปรารถนา แรงจูงใจ และความถนัด เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดศักยภาพส่วนตน ค้นหาเอกลักษณ์บุคคลที่ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ การเลือกสาขาอาชีพ การสมัครและสัมภาษณ์งาน และการทำงานประสานงานกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กร

=> เหมาะสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือองค์กรที่ต้องการเครื่องมือประเมินบุคคล เพื่อการ ”จัดหา รักษา และพัฒนา” บุคลากรที่มีคุณภาพ อันเป็นทรัพย์สินที่สำคัญขององค์กร รวมถึงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยสามารถนำเครื่องมือประเมินเหล่านี้ไปใช้ขยายผลและต่อยอดในการจัดทำโปรแกรมพัฒนาบุคลากรแบบต่างๆ อาทิเช่น Talent Management Program, Individual Development Program (IDP), Succession Planning Program

 

ที่ปรึกษาและวิทยากร

=> เหมาะสำหรับที่ปรึกษาและวิทยากร ที่ต้องการเครื่องมือประเมินบุคคลแบบต่างๆ ไปประกอบการให้คำปรึกษาหรือเสริมหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อเพิ่มคุณค่าและเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้รับการปรึกษาหรือผู้รับการอบรม สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแตกต่างสร้างสรรค์

© 2008 Insight Assessment Center. All Rights Reserved